Tư vấn: 0913 923 547
Email: info@tungbachnhat.com
Hotline: 0913 923 547

Vị trí bu lông tháp - Flange tower/section